Medezeggenschapsraad

De Mijlpaal heeft een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit 6 leden: 3 vertegenwoordigers van het personeel en 3 vertegenwoordigers van de ouders.

De samenstelling van de MR kan ieder jaar veranderen doordat er ieder jaar twee leden aftreden. Als er meer dan één kandidaat is per vacature, worden er verkiezingen georganiseerd. De MR vertegenwoordigt de belangen van het personeel en de ouders van de Mijlpaal. 6-8 keer per jaar vergadert de MR met de directeur, Marianne Boschman. Er wordt dan gesproken over belangrijke thema’s die te maken hebben met het beleid en de ontwikkeling van de school. En over beslissingen die het personeel aangaan of beslissingen die kinderen en hun ouders aangaan. Voorbeelden van onderwerpen die de revue passeerden zijn:

– huisvesting (nu en in de toekomst);
– de hoogte van de ouderbijdrage;
– het vakantierooster;
– actuele onderwerpen;
– het schoolplan.

Het is van belang dat er voldoende communicatie is met de achterban om hen te laten weten dat we er zijn, wie we zijn en wat we voor hen kunnen betekenen. Ouders en personeelsleden zouden moeten merken dat we er voor hen zijn. En dat het daarom belangrijk is om ons te laten weten wat er leeft.

Ouders en personeelsleden kunnen met vragen, opmerkingen of zorgen ook altijd bij de leden van de MR terecht. Leden van de MR kunnen altijd aangesproken worden in school of op het plein. Mailen kan ook. Gebruik daarvoor het volgende adres: medezeggenschapsraad@obsdemijlpaal.nl

Het is altijd mogelijk om de vergaderingen van de MR als toehoorder bij te wonen. De vergaderdata zijn terug te vinden in de nieuwsbrief van de Mijlpaal die meegegeven wordt aan de kinderen. Als wij horen wat ouders en personeelsleden belangrijk vinden, dan proberen wij er werk van te maken of aandacht voor te vragen!

Samenstelling Medezeggenschapsraad.

Oudergeleding: voorzitter:  GMRlid: vacature, Jan Lieffering, Niels Okhuijzen Mulder en  Sascha Wieringa

Personeelsgeleding: GMRlid: vacature, Paul van Aken en Anne Blakenburg.

Reacties zijn gesloten.