Leerlingenzorg

Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. De zorg die de leerkracht heeft voor een kind, richt zich op deze ontwikkeling. Soms gaat deze ontwikkeling niet vanzelf, hebben kinderen meer tijd en hulp nodig of gaat het hen juist niet snel genoeg. We spreken dan van extra zorg.

De leerlingenzorg beslaat een groot deel van de taak van de leerkracht tijdens en na de lessen. Om alle kinderen te kunnen bieden wat ze nodig hebben, hebben we een aantal zaken bewust georganiseerd. In de schoolgids vindt u een uitgebreide beschrijving over hoe wij deze zorg voor leerlingen organiseren.

Zorg voor Jeugd

Als basisschool De Mijlpaal zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar in een vroeg stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen en kan in het belang van de jeugdige en zijn ouders/verzorgers hulp beter op elkaar worden afgestemd.

Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente. De gemeente heeft vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) namelijk de taak om problemen bij jeugdigen te signaleren en coördinatie van zorg te organiseren.

Op onze school kunnen de directeur, Marianne Boschman en de IB-er, Yvonne van Leeuwen zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. Ouders/verzorgers worden altijd geïnformeerd. Een signaal omvat geen inhoudelijke informatie. In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over de jeugdige. Als er twee of meer signalen in het systeem staan over dezelfde jeugdige, dan wordt automatisch een ketencoördinator aangewezen. Deze ketencoördinator is een professional van een hulpverleningsinstantie. Hij/zij inventariseert wat er aan de hand is met de jeugdige en of het nodig is om in een overleg met betrokken partijen een hulpverleningsplan op te stellen. Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd.

Plusklas voor excellente leerlingen.

In april 2010 zijn er binnen ons bestuur PlatOO, op 4 scholen plusklassen gestart, met als doel om hoogbegaafde leerlingen extra uitdagingen en activiteiten aan te bieden en ontwikkelingsgelijken te ontmoeten. De plusklas is één van de twee peilers waarop het leerstofaanbod aan hoogbegaafde leerlingen is gebaseerd. De andere peiler bestaat uit het compacten en verrijken van de leerstof in de eigen groep. Op iedere school is een coördinator hoogbegaafdheid aangesteld om de kinderen en de leerkrachten hierbij te ondersteunen en te stimuleren. In januari 2011 is de pilot excellentie geëvalueerd en dermate succesvol bevonden dat er is besloten om het aantal plusklassen uit te breiden.

Op onze school is Ellen van Loosdregt de coördinator hoogbegaafdheid, hiervoor werkt zij op dinsdag- en donderdagmiddag op De Mijlpaal. Daarnaast geeft zij les aan 3 plusgroepen, op dinsdag- woensdag en donderdagochtend. De kinderen van onze school bezoeken de plusgroep op De Rietpluim, collega basisschool van PlatOO in Nuenen.

Mocht u nadere informatie wensen over het reilen en zeilen van de plusgroep dan nodigen wij u uit contact op te nemen met Ellen van Loosdregt of Marianne Boschman, de directeur.

Reacties zijn gesloten.